Główny Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

poszukuje kandydata/ki a na stanowisko Głównego Specjalisty ds. instalacji sanitarnych w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym

 

Główne zadania:

 1. Nadzór nad stanem technicznym instalacji sanitarnych – wod- kan. CO, CT, gazu ziemnego,  instalacji hydrantowych i tryskaczowych wraz z urządzeniami w budynkach Szpitali DSK, CSK oraz bud. Patomorfologii.
 2. Nadzór nad utrzymaniem instalacji w ruchu i ciągłej sprawności eksploatacyjnej.
 3. Kierowanie zespołem specjalistów branży sanitarnej.
 4. Nadzór na prawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń, zgodną z zapisami w instrukcjach eksploatacji budynku, DTR urządzeń, zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi normami i przepisami.
 5. Planowanie przeglądów, remontów i modernizacji.
 6. Udział w planowaniu i nadzorowaniu oraz odbiorach inwestycji
 7. nadzór nad prawidłowym i terminowym prowadzeniem konserwacji, napraw i przeglądów,
 8. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.
 9. Nadzór nad realizacją umów.
 10. Prowadzenie ewidencji kosztów w podległym obszarze.

 

Wymagania i kwalifikacyjne:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki studiów: inżynieria sanitarna i wodna, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo,

Minimalne 3 letnie doświadczenia w realizacji instalacji sanitarnych lub ich utrzymania w ruchu,

Dyspozycyjność, Znajomość przepisów prawa budowlanego,  

Miel widziane:

Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.

Uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej  lub uprawnienia projektowe.  

Wymagane dokumenty:

CV

Mile widziane dokumenty

List motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia i kompetencje.

 

Proszę o przesyłanie dokumentów na adres: kadry@kliniczny.pl

 

UCK WUM informuje, że:

 1. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, tel. 22 317 9133, fax 22 317 9027, NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, jako pracodawca.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest Joanna Gajowska; dane do kontaktu
tel. 22 317 91 35

 1. RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator w ramach przeprowadzania procesu rekrutacji, na podstawie:

 • Kodeksu Pracy, przetwarza dane osobowe w postaci:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. imiona rodziców;
 3. data urodzenia;
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 5. wykształcenie;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Zgody wyrażonej przez kandydata, przetwarza inne dane osobowe, w tym:
 1. wizerunek (zdjęcie zamieszczone w CV);
 2. numer telefonu;
 3. adres e-mail;
 4. informacje o uprawnieniach i certyfikatach, dotychczasowych stanowiskach pracy.

Brak skazania danych wymaganych Kodeksem Pracy powoduje, że niemożliwym jest uczestnictwo w rekrutacji. Brak podania pozostałych danych wykraczających poza dane wynikające z Kodeksu Pracy, nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie wpływa na brak możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez kandydata będą przetwarzane przez administratora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rekrutowane stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata, także celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM.

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania systemów i oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia procesu rekrutacji, a także podmiotów świadczących na rzecz administratora usługi poczty elektronicznej oraz pośrednictwa w procesie przesyłania dokumentów rekrutacyjnych.

 1. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez administratora:

 1. w ramach bieżącej rekrutacji - przez okres prowadzenia procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia udostępnienia danych przez kandydata;
 2. w ramach przyszłych rekrutacji - przez okres 2 lat od dnia udostępnienia danych przez kandydata – w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji na wolne stanowiska w UCK WUM;

W przypadku upływu czasu przetwarzania danych lub braku możliwości uczestnictwa w rekrutacji, przesłane przez kandydata dane osobowe zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
  3. prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez UCK WUM.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 

UCK WUM  informuje, że w przypadku wskazania przez kandydata w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem, przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, kandydat proszony jest o zamieszczenie w CV jednego z poniższych oświadczeń:

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………………... .”

 • Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza dane wskazane w przepisach kodeksu pracy, przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM), adres siedziby: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ……………… oraz celem przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na wolne stanowiska w UCK WUM.”

 

Uwaga: powyższe oświadczenie może być złożone w formie elektronicznej lub papierowej, zarówno jako odrębny dokument dołączony do CV jak również jako klauzula zamieszczona w treści CV.