Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Rektor

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego

Adres: Warszawa 02-097, ul. Stefana Banacha 1a

Nr ref. APK/1210-55/2018

 

Wymagania dotyczące kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora SP Centralnego Szpitala Klinicznego, w szczególności znajomość problematyki lecznictwa zamkniętego, jego organizacji i zasad finansowania,
 • niekaralność w rozumieniu art.46 ust.2 pkt.4 ustawy o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2018.160),

 

Pożądane doświadczenie w zakresie:

 • kierowania wieloprofilowym szpitalem klinicznym, prowadzącym nauczanie kadr medycznych na poziomie uniwersyteckim oraz badania naukowe,
 • problematyki restrukturyzacji i konsolidacji szpitali.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z uzasadnieniem,
 2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: dyplomu ukończonych studiów wyższych, dyplomu ukończonych studiów podyplomowych,
 4. kopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,
 5. kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 
 6. zaświadczenie o niekaralności wystawione przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw obywatelskich, braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu oraz braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
  z udziałem w konkursie na stanowisko Dyrektora SP Centralnego Szpitala Klinicznego (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018.1000),
 9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych w WUM, zawartych w treści ogłoszenia o konkursie (zamieszczone poniżej), zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Kopie dokumentów załączanych do aplikacji wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonanego przez kandydata.

 

Zasady ochrony danych osobowych stosowane w WUM:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą
  w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych nr tel. (+48 22) 57 20 320, adres email iod@wum.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO - wyrażonej przez kandydata zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych kandydata wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Dane osobowe kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe kandydata przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 8. Kandydat ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kandydat posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane osobowe kandydata nie będą podlegały profilowaniu.

 

Termin złożenia wymaganych dokumentów upływa: 10 września 2018r. o godz. 15:00, przy czym za termin złożenia dokumentów uważa się datę faktycznego wpływu dokumentów do Kancelarii WUM.

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP Centralnego Szpitala Klinicznego”, w następujący sposób:

 • przesłane na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
 • przekazane za potwierdzeniem doręczenia do Kancelarii Uczelni (pok.9), adres jw.

 

Informacje o konkursie:

 • Kandydaci będą mogli uzyskać materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym
  i ekonomicznym Szpitala w Biurze ds. Szpitali Klinicznych WUM w Warszawie,
  przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 622, tel. 22 57 20 442, e-mail: ask@wum.edu.pl
 • Przewidujemy, że rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 26 września 2018r.
  w siedzibie WUM w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 61, w sali 102.
 • Do kolejnego etapu konkursu, polegającego na rozmowach Komisji Konkursowej
  z kandydatami, zostaną zaproszeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne.
 • Nie zwracamy dokumentów złożonych w konkursie.

 

Pobierz PDF