Konkurs ofert na udzielanie świadczeń z endoskopii w podziale na Części

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z endoskopii w Pracowniach Endoskopowych w podziale na części:

CZĘŚĆ I - udzielanie świadczeń w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Dyżury medyczne pod telefonem w celu przyjazdu do zabiegów endoskopowych ratujących życie tj.:

- dyżury 16,25 – godzinne w dni powszednie w godz. 15:05-7:30

- dyżury 24 – godzinne w sobotę, niedzielę i święta 7:30-7:30

oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów:

a) gastroskopia;

b) sigmoidoskopia

c) kolonoskopia;

d) polipektomia enoskopowa (cena zabiegu wraz z usunięciem polipa)

e) tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego;

f) zabiegi z koagulacją beamerem argonowym (APC);

g) opaskowanie/skleroterapia żylaków przełyku;

h) rozszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego;

i) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW);

j) gastroskopia z założeniem sondy dojelitowej;

k) mukozektomia (EMR) i dysekcja podśluzówkowa (ESD); l) protezowanie zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych z zastosowaniem protez samorozprężalnych.

CZĘŚĆ II - udzielanie świadczeń w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach planowanych zabiegów z endoskopii:

a) gastroskopia;

b) sigmoidoskopia

c) kolonoskopia;

d) polipektomia enoskopowa (cena zabiegu wraz z usunięciem polipa)

e) tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego;

f) zabiegi z koagulacją beamerem argonowym (APC); g) opaskowanie/skleroterapia żylaków przełyku;

h) rozszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego;

i) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW);

j) gastroskopia z założeniem sondy dojelitowej;

k) mukozektomia (EMR) i dysekcja podśluzówkowa (ESD);

l) protezowanie zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych z zastosowaniem protez samorozprężalnych.

CZĘŚĆ III - udzielanie świadczeń w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2018 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach planowanych zabiegów z endoskopii:

a) gastroskopia (ewentualnie wraz z zabiegiem polipektomii);

b) kolonoskopia (ewentualnie wraz z zabiegiem polipektomii);

c) tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego;

d) eradykacja żylaków przełyku;

e) rozszerzanie zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego;

f) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW);

g) mukozektomia (EMR) i dysekcja podśluzówkowa (ESD);

h) protezowanie zwężeń przewodu pokarmowego i dróg żółciowych z zastosowaniem protez samorozprężalnych; i) ablacja zmian w przewodzie pokarmowym przy pomocy beamera argonowego.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (022) 599 17 39.

3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) zaproponowana ceną za zabiegi;

2) doświadczeniem i kwalifikacjami.

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

10. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.