KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW Z ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OKRESIE OD 01.02.2020 R. DO 31.01.2021 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii
w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. w zakresie:

 1. anestezjologii i intensywnej terapii, tj. wykonywania znieczulania ogólnego
  i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
 3. leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii      
  i Oddziale Pooperacyjnym;
 6. kardioanestezji (Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii, Oddział POOP Kliniki Kardiochirurgii) z dyżurami pod telefonem (jeśli dotyczy);
 7. prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
 8. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
 9. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu (jeśli dotyczy);
 10. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
 1. identyfikacji potencjalnego dawcy narządów; 
 2. udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
 3. kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą  do  momentu pobrania narządów;
 4. znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
 5. znieczulenia do przeszczepienia nerki;
 6. znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
 7. znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
 8. znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2020 r. o godz. 10:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.