KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW Z ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OKRESIE OD 01.04.2020 R. DO 31.03.2021 R,

OGŁOSZENIE
Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w okresie
od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. w zakresie:
1) anestezjologii i intensywnej terapii tj. wykonywania znieczulania ogólnego
i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych;
2) reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia;
3) leczenia bólu ostrego i przewlekłego;
4) udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
5) intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii
i Oddziale Pooperacyjnym;
6) prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii standardami;
7) nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji;
8) dyżurów medycznych w systemie całodobowym według harmonogramu (jeśli dotyczy);
9) udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki i trzustki oraz wątroby, a w szczególności:
a) identyfikacji potencjalnego dawcy narządów;
b) udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
c) kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą do momentu pobrania narządów;
d) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
e) znieczulenia do przeszczepienia nerki;
f) znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
g) znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
h) znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.
1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel. (22) 599-17-39.
3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.