Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w części w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w II Zakładzie Radiologii Klinicznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w części z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w II Zakładzie Radiologii Klinicznej polegające na:

1) Wykonywaniu i opisywaniu wolumetrii wątroby przed pobraniem fragmentu do przeszczepu wątroby od żywego dawcy oraz wykonywaniu i opisywaniu badań TK przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od dnia 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

2) Opisywaniu badań onkologicznych w ilości maksymalnie 400 badań na miesiąc przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 15.12.2016 r. do 31.12.2018 r.

3) Wykonywaniu i opisywaniu badań MR serca w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w ilości do 15 badań w miesiącu w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. przez lekarza radiologa.

4) Wykonywaniu i opisywaniu badań radiologicznych pacjentów Udzielającego zamówienie w okresie od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r. przez jednego lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki i dwóch lekarzy rezydentów z radiologii oraz w okresie od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r. przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej.

5) Wykonywaniu badań USG, biopsja narządów pod kontrolą USG, drenaż jam ciała pod kontrolą USG w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przez lekarza specjalistę z chorób wewnętrznych.

6) Wykonywaniu i opisywaniu badań radiologicznych pacjentów Udzielającego zamówienie w II Zakładzie Radiologii Klinicznej, wykonywaniu i opisywaniu badań USG dla pacjentów Szpitalnej Izby Przyjęć oraz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu (badania nagłe) wykonywane w ramach dyżurów medycznych 14 godzinnych w dni powszednie od 18:00 do 8:00, dyżurów medycznych 24 godzinnych w sobotę, niedziele i święta od 8:00 do 8:00 w Szpitalnej Izbie Przyjęć przez trzech lekarzy specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2018 r. przez trzech lekarzy specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599-23-00 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39. 4.

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2016 r. o godz. 10. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016 r. o godz. 12 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) właściwym stażem i kwalifikacjami, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności zgodnym z profilem udzielania świadczeń; 2) wysokością stawki w określonej kwocie za udzielane świadczenia zdrowotne.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.