KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W I KLINICE KARDIOLOGII (PODODDZIALE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ) W OKRESIE OD 20.05.2019R. DO 19.05.2022R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2190)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w I Klinice Kardiologii (Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej) w okresie od 20.05.2019 r. do 19.05.2022 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem
  tel.  (22) 599 17 39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2019 r. o godz. 830w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Kliniki Kardiologii.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanej stawki za jedną godzinę udzielania świadczeń oraz odpowiednim zgodnie z przedmiotem zamówienia doświadczeniem.
 7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.