KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W II ZAKŁADZIE RADIOLOGII KLINICZNEJ W OKRESIE OD 01.12.2018 R. DO 30.11.2020 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w II Zakładzie Radiologii Klinicznej polegające na:

 1. wykonywaniu badań USG, biopsja narządów pod kontrolą USG,  drenaż jam ciała pod kontrolą USG
  w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r. przez lekarza specjalistę z chorób wewnętrznych;
 2.  wykonywaniu i opisywaniu wolumetrii wątroby przed pobraniem fragmentu do przeszczepu wątroby od żywego dawcy oraz wykonywaniu i opisywaniu badań                 TK przez lekarza specjalistę z radiologii
  i diagnostyki obrazowej w okresie od dnia 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.;
 3. opisywaniu badań rezonansu magnetycznego klatki piersiowej, jamy brzusznej
  i miednicy, angiografii tułowia wzmocnionej środkiem kontrastowym w Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.;
 4. wykonywanie i opisywanie badań laryngologicznych przez lekarza specjalistę
  z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.;
 5. wykonywaniu i opisywaniu badań radiologicznych pacjentów Udzielającego zamówienie przez dwóch lekarzy specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej
  w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.;
 6. wykonywaniu i opisywaniu  badań radiologicznych przez dwóch lekarzy specjalizantów po 3 roku specjalizacji odbytej II Zakładzie Radiologii Klinicznej
  z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r. oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnej Izbie Przyjęć w zakresie badań
  i opisów USG pacjentów Szpitalnej Izby Przyjęć oraz pacjentów hospitalizowanych
  w Szpitalu (badania nagłe);
 7. udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty zatrudniające lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.;
 8. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań TK naczyniowych
  w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.
 9. wykonywania i opisywania badań TK przed zabiegami ablacji i pulmonologicznych w siedzibie Udzielającego zamówienie, konsultowania badań radiologicznych pulmonologicznych w ramach spotkań kliniczno-radiologicznych w wymiarze
  3 godziny tygodniowo przez jednego lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.
 10. całodobowej diagnostyce radiologicznej oraz dyżurów lekarskich w II Zakładzie Radiologii Klinicznej przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej
  w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.:

a) pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu i pacjentów Izby Przyjęć (badania nagłe) wykonywane
w ramach:

                        - dyżurów lekarskich 12 – godzinnych dni powszednie od 20:00 – 8:00,

- dyżurów lekarskich 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta od 8:00-8:00.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem
  tel. (0-22) 599 23 00 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2018 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godz. 1200w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) właściwym stażem i kwalifikacjami, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności zgodnym z profilem udzielania świadczeń;

2) wysokością stawki w określonej kwocie za udzielane świadczenia zdrowotne.

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 4. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.