Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 30.04.2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 30.04.2019 r.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 16 62 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 1000. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielanych świadczeń. 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.