Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. oraz w okresie od dnia 18.09.2017 r. do 18.09.2018 r. w podziale na części

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. oraz w okresie od dnia 18.09.2017 do 18.09.2018 r. w podziale na części:

Część I

1) Specjalistyczna całodobowa opieka lekarska nad chorymi hospitalizowanymi w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

2) Opieka chirurgiczna nad pacjentami przekazywanymi z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby SPCSK w krótkim okresie po przeszczepieniu wątroby ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji rany po zabiegu i leczenia wczesnych chirurgicznych, ale nie wymagających zabiegu operacyjnego powikłań po transplantacji.

3) Wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych np. drenaże zbiorników płynowych w tym ropni, pielęgnacja rany, torakocentezy.

4) Udział w kwalifikacji chorych po transplantacji wątroby, wstępna ocena przeciwwskazań chirurgicznych do zabiegu.

5) Konsultacje specjalistyczne z zakresu wskazań do transplantacji wątroby na rzecz innych Kliniki SPCSK.

6) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach Poradni Transplantacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego okresu po przeczepieniu.

Świadczenie usług od 01.09.2017 do dnia 31.12.2019 r.

Minimalna liczba godzin w miesiącu - 160 Maksymalna liczba godzin w miesiącu - 250

Część II

1) Specjalistyczna całodobowa opieka lekarska nad chorymi hospitalizowanymi w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

2) Udział w kwalifikacji chorych do transplantacji wątroby we współpracy z Zespołem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, hospitalizowanych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, w innych Klinikach SPCSK, obserwowanych w Poradni Transplantacyjnej zgłaszanych przez inne Ośrodki.

3) Konsultacji specjalistyczne w zakresie chorób wątroby na rzecz innych Klinik SPCSK.

4) Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w ramach Poradni Transplantacyjnej dla chorych przed i po zabiegu transplantacji wątroby.

5) Wykonywanie biopsji gruboigłowych wątroby. 6) Wykonywanie zabiegów obarczania jam: otrzewnowej i opłucnowej u chorych hospitalizowanych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych. Świadczenie usług od 18.09.2017 r. do dnia 18.09.2018 r.

Minimalna liczba godzin w miesiącu - 160

Maksymalna liczba godzin w miesiącu – 250.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 16 62 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2017 r. o godz. 14.00

Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

a) wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielanych świadczeń;

b) odpowiednimi kwalifikacjami.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.