KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W KLINICE HEPATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 30.09.2021 R. ORAZ OD 01.08.2019 R. DO 30.09.2021 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych w okresie:

 1. od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r.
 2. od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r.

 

 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (
  www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod numerem tel. (22) 599 17 39.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 r. o godz. 900  w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sekretariacie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielanych świadczeń.
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.