Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w okresie:

1) Od dnia 01.01.2017 r. do 31.01.2018 r. do przeprowadzania konsultacji okulistycznych pacjentów Poradni Okulistycznej SPCSK oraz konsultacji okulistycznych Pracowników SPCSK w ramach koniecznych badań medycyny pracy (1 lekarz specjalista z okulistyki, albo lekarz ze specjalizacja I stopnia w dziedzinie okulistyki, albo lekarz e trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki).

2) Od dnia 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. do przeprowadzenia konsultacji okulistycznych pacjentów hospitalizowanych w SPCSK (1 lekarz specjalista z okulistyki).

3) Od dnia 1.01.2017 r. do 31.01.2018 r. na wykonywanie badań ultrasonograficznych narządu rodnego w Pracowni USG Przychodni Specjalistycznej SPCSK (1 lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmująca swym programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub lekarz posiadający udokumentowane potwierdzenie umiejętności wykonywania określonych badań ultrasonograficznych.

4) Od dnia 01.01.2017 r. do 31.01.2018 r. na wykonywanie badań ultrasonografii narządowej oraz usg naczyń metodą dopplera w Pracowni USG Przychodni Specjalistycznej

5) Od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Endokrynologicznej.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 10 02 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 11:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Przychodni Specjalistycznej.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością stawki w określonej kwocie za każde wykonane badanie lub wysokością stawki za każdą konsultację.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.