KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ POLEGAJĄCE NA WYKONYWANIU BADAŃ USG I USG DOPPLER W OKRESIE OD 15.01.2019 R. DO 14.01.2020 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (
Dz.U. z 2018 roku poz. 160 t.j.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej polegające na wykonywaniu badań USG i USG Doppler w okresie od 15.01.2019 r. do 14.01.2020 r.

 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160 t.j.).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel.       (0-22) 599 28 02 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2019 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Przychodni Specjalistycznej.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością stawki za każde wykonane badanie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej.
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.