Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Przychodni Specjalistycznej - Poliklinice

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poliklinice w podziale na części:

1) udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Endokrynologicznej (zapotrzebowanie 1 lekarz) od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

2) udzielanie konsultacji specjalistycznych w Poradni Chorób Mięśni (zapotrzebowanie 1 lekarz) od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

3) udzielanie konsultacji w zakresie medycyny pracy w Przychodni Specjalistycznej (zapotrzebowanie 1 lekarz) w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

4) przeprowadzanie konsultacji okulistycznych pacjentów Poradni Okulistycznej SPCSK oraz konsultacji okulistycznych Pracowników SPCSK w ramach koniecznych badań medycyny pracy (zapotrzebowanie - 1 lekarz) w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

5) przeprowadzenie konsultacji okulistycznych pacjentów hospitalizowanych w SPCSK (zapotrzebowanie - 1 lekarz) od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

6) wykonywanie badań ultrasonografii narządowej oraz usg naczyń metodą dopplera w Pracowni USG Przychodni Specjalistycznej, udzielanie konsultacji w Poradni Nadciśnienia Tętniczego (zapotrzebowanie – 1 lekarz) od dnia 01.02.2018 do 31.12.2019 r.

7) udzielanie konsultacji specjalistycznych z diabetologii w Poradni Diabetologicznej (zapotrzebowanie 1 lekarz) w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 1510 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2017 r. o godz. 14. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 9 w siedzibie Udzielającego zamówienie.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: a) wysokością stawki w określonej kwocie za świadczone usługi.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu