KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ W OKRESIE OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160) ogłasza konkurs ofert na:

2)udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Szpitalnej Izbie Przyjęć przez lekarzy internistów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Świadczenie usług będzie polegało na pełnieniu  dyżurów medycznych  tj.:

 1. Dyżurów medycznych 12 godzin (700 – 1900  ) w dni powszednie, soboty, niedziele
  i święta;
 2. Dyżurów medycznych 12 godzin (1900 – 700  ) w dni powszednie, soboty, niedziele
  i święta.

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów z neurologii w Szpitalnej Izbie Przyjęć i Klinice Neurologii w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Świadczenie usług będzie polegało na pełnieniu  dyżurów medycznych  tj.

              a. Dyżurów medycznych 16 godzin i 25 minut (1505 – 730) w dni powszednie, soboty, niedziele i święta;

              b. Dyżurów medycznych 24 – godzinnych (730 – 730) w soboty, niedziele i święta.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem
  tel. (0-22) 599 23 00 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 900w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Szpitalnej Izby Przyjęć.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) właściwym stażem i kwalifikacjami, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności zgodnym z profilem udzielania świadczeń;

2) wysokością stawki w określonej kwocie za udzielane świadczenia zdrowotne.

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 4. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.