KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W OKRESIE OD 01.04.2020 R. DO 31.03.2023 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej  w okresie
od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. w:

 1. Bloku Operacyjnym;
 2. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 4. Oddziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
 5. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii;
 6. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 7. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 8. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 9. Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
 10. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 11. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 12. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 13. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 14. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 15. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 16. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
 17. Klinice Otolaryngologii;
 18. Klinice Neurologii;
 19. Klinice Neurochirurgii;
 20. Klinice Kardiochirurgii;
 21. I Klinice Kardiologii;
 22. Pododdziale Elektrokardiologii;
 23. Stacji Dializ;
 24. Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 25. Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych;
 26. Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod nr tel.  (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod nr tel. (22) 599-29-10.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2020 r. o godz. 15:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2020 r. o godz. 12:00  w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a także odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert
  i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny, w każdym czasie.
 7. Łączna szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 8. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.