KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW W SZPITALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ W OKRESIE OD 01.05.2019 R. DO 30.04.2020 R.- KONKURS UNIEWAŻNIONY

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Szpitalnej Izbie Przyjęć przez lekarzy internistów w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r.

Świadczenie usług będzie polegało na pełnieniu  dyżurów medycznych  tj.:

 1. Dyżurów medycznych 12 godzin (700 – 1900  ) w dni powszednie, soboty, niedziele
  i święta;
 2. Dyżurów medycznych 12 godzin (1900 – 700  ) w dni powszednie, soboty, niedziele
  i święta.

 

 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599 17 39.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2019 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Szpitalnej Izby Przyjęć.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) właściwym stażem i kwalifikacjami, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności zgodnym z profilem udzielania świadczeń;

2) wysokością stawki w określonej kwocie za udzielane świadczenia zdrowotne.

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 4. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.