KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KARDIOLOGII INWAZYJNEJ OD 01.07.2019R. DO 30.06.2022R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej w Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

Świadczenie usług będzie polegało na pełnieniu  dyżurów medycznych  tj.:

 1. Dyżurów zwykłych 16 godzin 25 minut (1505 – 730  );
 2. Dyżurów świątecznych 24-godzinnych (800 – 800  );
 3. Dyżurów 24-godzinnych (800 – 800  ) w dni powszednie (do 8 dyżurów rocznie).

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem
  tel.  (022) 599 17 39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godz. 830w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sekretariacie I Kliniki Kardiologii.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:  wysokością zaproponowanej stawki za udzielanie świadczeń oraz odpowiednim udokumentowanym stażem pracy.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.
Uwagi: 
Przedłużenie składania ofert do 25.06.2019 r. Otwarcie ofert w dniu 26.06.2019 r.