KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W OKRESIE OD 01.03.2019 R. DO 31.12.2021 R. I OD 01.04.2019 R. DO 31.12.2021 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. na:
 1. Bloku Operacyjnym
 2. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 3. Oddziale Intensywnej Terapii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 5. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej
 6. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej
 7. Oddziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
  i Wątroby

 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r. na:
 1. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
 2. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
 3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
 4. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
 5. Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii
 6. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
 7. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii
 8. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
 9. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 10. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 11. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych
 12. Klinice Otolaryngologii
 13. Klinice Neurochirurgii
 14. Klinice Neurologii
 15. Klinice Kardiochirurgii
 16. Klinice Kardiologii
 17. Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej

 

 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599 17 39.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Naczelnego Pielęgniarza.
 7. Kryteria, którymi Komisja będzie się kierowała przy wyborze oferty: cena, liczba oferowanych świadczeń, ciągłość, kompleksowość, dostępność, jakość udzielonych świadczeń oraz kwalifikacje oferentów.
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.