KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W OKRESIE OD 01.10.2019 R. DO 31.12.2021 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r. w:

1)Bloku Operacyjnym;

2)II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

3)Oddziale Intensywnej Terapii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

4)Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

5)Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii;

6)Oddziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Wątroby;

7)Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;

8)Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;

9)Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;

10)Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;

11)Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;

12)Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii;

13)Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;

14)Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;

15)Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;

16)Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;

17)Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;

18)Klinice Otolaryngologii;

19)Klinice Neurochirurgii;

20)Klinice Neurologii;

21)I Klinice Kardiologii;

22)Pododdziale Elektrokardiologii;

23)Stacji Dializ;

24)Szpitalnej Izbie Przyjęć;

25)Pracowni Endoskopowej.

 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (
  www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod numerem tel. (22) 599-29-10.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2019 r. o godz. 14.00 r. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia
  w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  2. odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi właściwymi kursami;
  3. odpowiednim udokumentowanym stażem pracy.
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.