KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W OKRESIE OD 01.10.2019 R. DO 31.12.2021 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2021 r. w:

 1. Bloku Operacyjnym;
 2. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 3. Oddziale Intensywnej Terapii II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 4. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej;
 5. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii;
 6. Oddziale Intensywnej Opieki Chirurgicznej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
  i Wątroby;
 7. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej;
 8. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej;
 9. Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń;
 10. Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby;
 11. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii;
 12. Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii;
 13. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii;
 14. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii;
 15. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych;
 16. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych;
 17. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych;
 18. Klinice Otolaryngologii;
 19. Klinice Neurochirurgii;
 20. Klinice Neurologii;
 21. I Klinice Kardiologii;
 22. Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej;
 23. Stacji Dializ;
 24. Szpitalnej Izbie Przyjęć;
 25. Pracowni Endoskopowej.
 1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).
 2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac pod numerem tel. (22) 599-17-39 oraz w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza pod numerem tel. (22) 599-29-10.
 4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2019 r. o godz. 14.00 r. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Naczelnego Pielęgniarza.
 7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1. wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  2. odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi właściwymi kursami;
  3. odpowiednim udokumentowanym stażem pracy.
 8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.