Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w SPCSK w okresie od 01.12.2016 r. do 30.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2021 r. w:

1. Bloku Operacyjnym.

2. II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3. Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

4. Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej.

5. Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej.

6. Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

7. Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

8. Klinice Otolaryngologii.

9. Klinice Neurochirurgii.

10. Klinice Kardiochirurgii.

11. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii.

12. Klinice Kardiologii.

13. Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

14. Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej.

15. Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

16. Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

17. Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

18. Klinice Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii.

19. Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

20. Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

21. Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

22. Klinice Neurologii.

23. Szpitalnej Izbie Przyjęć.

24. Pracowni Endoskopowej

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (022) 599 29 10, lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 25.11 2016 r. o godz. 14.

Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016 r. o godz. 11 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Naczelnej Pielęgniarki.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielonych świadczeń zdrowotnych; 2) odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi właściwymi kursami; 3) odpowiednim stażem pracy.

8. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

10. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

11. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.