Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy chirurgów w Szpitalnej Izbie Przyjęć w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r. - KONKURS UNIEWAŻNIONY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych 16 godzin i 30 minut (15:05 – 7:30) w dni powszednie, dyżurów medycznych 24 – godzinnych (7:30 – 7:30) w soboty, niedziele i święta przez lekarzy chirurgów w Szpitalnej Izbie Przyjęć w okresie od 01.12.2016 r. do 31.12.2017 r.

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 15 10 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert - zmiana z dnia 21.11.2016 r.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych - zmiana z dnia 21.11.2016 r.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością stawki w określonej kwocie za każdą godzinę świadczenia usług 2) odpowiednim udokumentowanym doświadczeniem.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.