KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DOPPLEROWSKICH W KLINICE NEUROLOGII ORAZ UDZIELANIE KONSULTACJI W PORADNI CHORÓB MIĘŚNI W OKRESIE OD 01.09.2019 R. DO 31.08.2022 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 160) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań dopplerowskich tętnic szyjnych i kręgowych oraz tętnic wewnątrzczaszkowych w Klinice Neurologii oraz udzielanie konsultacji w Poradni Chorób Mięśni w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac lub pod numerem tel.  (22) 599-17-39.
  3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  4. Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019 r. o godz. 900w siedzibie Udzielającego Zamówienia w Sekretariacie Kliniki Neurologii.
  6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek za udzielanie świadczeń.
  7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
  8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro.
  9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.