KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z KARDIOCHIRURGII W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2019 R. ORAZ W OKRESIE OD 15.01.2017 R. DO 14.01.2020 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza Oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. (3 lekarzy specjalistów z kardiochirurgii, 1 lekarz w trakcie specjalizacji) oraz w okresie od 15.01.2017 do 14.01.2020 r. (1 lekarz specjalista kardiochirurg).

Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 21 41 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2016 r. o godz. 14. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2016 r. o godz. 10w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika Kliniki Kardiochirurgii.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością stawki w określonej kwocie za każdą godzinę świadczenia usług 2) odpowiednim udokumentowanym doświadczeniem.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.