KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z KARDIOLOGII W KLINICE KARDIOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO I I KLINICE KARDIOLOGII W OKRESIE OD 01.07.2019 R. DO 30.06.2022 R.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z kardiologii w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i I Klinice Kardiologii w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.

Szczegółowy wykaz procedur będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik Nr 2.

 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem
  tel.  (22) 599-17-39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2019 r. o godz. 900w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sekretariacie I Kliniki Kardiologii.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: wysokością zaproponowanych stawek.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.