Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

1. Do konkursu ofert zapraszamy podmioty, które zatrudniają lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przepracowania minimum 1200 h na miesiąc, maksymalnie 1800 h na miesiąc.

3. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 23 00 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Kadrowo – Płacowym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

5. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 14:00. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej.

8. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością stawki w określonej kwocie za jedną godzinę udzielonych świadczeń zdrowotnych.

9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

11. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

12. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.