KONKURS OFERT NA UDZIELANIE WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SPECJALISTÓW Z ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OKRESIE OD 01.06.2019 R. DO 30.05.2021 R.- KONKURS UNIEWAŻNIONY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie ul. S. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2190) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r. w zakresie:

 1. anestezji, tj. wykonywania znieczulania ogólnego i przewodowego do zabiegów operacyjnych oraz dla celów diagnostycznych lub leczniczych,
 2. reanimacji i udzielania świadczeń medycznych pacjentom będącym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
 3. leczenia bólu ostrego i przewlekłego,
 4. udzielanie konsultacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
 5. intensywnej terapii – leczenie i opieka nad chorymi w Oddziale Intensywnej Terapii       
  i Oddziale Pooperacyjnym,
 6. kardioanestezji (Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii, Oddział POOP Kliniki Kardiochirurgii) z dyżurami pod telefonem,
 7. prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki sprzętem, aparaturą i innymi środkami wykorzystywanymi do udzielania wyżej wymienionych świadczeń, zgodnie z przyjętymi  w Klinice Anestezjologii standardami,
 8. nadzorowanie pracy lekarzy bez specjalizacji i szkolenie studentów WUM,
 9. dyżurów medycznych w systemie całodobowym według  harmonogramu,
 10. udział w wysokospecjalistycznych procedurach transplantacyjnych: przeszczepienie nerki, przeszczepienia nerki  i trzustki, oraz wątroby a w szczególności:
  1. identyfikacji potencjalnego dawcy narządów; 
  2. udziału w komisyjnym orzeczeniu zgonu;
  3. kwalifikacji potencjalnego dawcy do pobrania narządów i opiece nad dawcą  do  momentu pobrania narządów;
  4. znieczulenia do pobrania narządów od dawcy zmarłego;
  5. znieczulenia do przeszczepienia nerki;
  6. znieczulenia do przeszczepienia nerki i trzustki;
  7. znieczulenia do przeszczepienia wątroby;
  8. znieczulenia do pobrania narządów od dawcy żywego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są
  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (
  www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (022) 599 17 39.
 3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2019 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2019 r. o godz. 1200w siedzibie Udzielającego zamówienie
  w Sekretariacie Dyrektora Medycznego.
 6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:
  1) wysokością zaproponowanej stawki za udzielanie świadczeń.
 7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.
 8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.
Uwagi: 
Przedłużenie składania ofert do 24.06.2019 r. Udzielanie świadczeń od 01.07.2019 r.