Konkurs ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z kardiologii w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z kardiologii przez:

1) lekarzy posiadających specjalizację z kardiologii w Pododdziale Kardiologii Inwazyjnej;

2) lekarza posiadającego specjalizację z kardiologii pełniącego obowiązki koordynatora Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej;

3) lekarza posiadającego specjalizację z chorób wewnętrznych w I Klinice Kardiologii,

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (022) 599 17 39.

3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 14. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 8:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika I Kliniki Kardiologii.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: 1) wysokością zaproponowanej stawki za udzielanie świadczeń; 2) udokumentowanym doświadczeniem o którym mowa w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

8. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

9. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.