Konkurs ofert na udzuelanie świadczeń zdrowotnych w II ZAKŁADZIE RADIOLOGII KLINICZNEJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w podziale na Części polegające na:

1) opisywaniu badań rezonansu magnetycznego serca w Pracowni Rezonansu Magnetycznego przez jednego lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r;

2) wykonywania i opisywania badań TK przed zabiegami ablacji i pulmonologicznych w siedzibie Udzielającego zamówienie, konsultowania badań radiologicznych pulmonologicznych w ramach spotkań kliniczno-radiologicznych w wymiarze 3 godziny tygodniowo przez jednego lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

3) całodobowej diagnostyce radiologicznej oraz dyżurów lekarskich w II Zakładzie Radiologii Klinicznej przez lekarza specjalistę z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz

diagnostyki ultrasonograficznej: a)pacjentów Szpitalnej Izby Przyjęć; pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu (badania nagłe) wykonywane w ramach: - dyżurów lekarskich 14 – godzinnych dni powszednie od 18:00 – 8:00, - dyżurów lekarskich 24 – godzinnych w sobotę, niedzielę i święta od 8:00-8:00 w Szpitalnej Izby Przyjęć.

1. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert, dostępne na stronie internetowej Udzielającego zamówienia (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać pod numerem tel. (0-22) 599 23 00 lub w siedzibie Udzielającego zamówienie w Dziale Personalnym pod numerem tel. (022) 599 17 39.

3. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

4. Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2017 r. o godz. 1400. Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej.

6. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) właściwym stażem i kwalifikacjami, innymi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi certyfikatem umiejętności zgodnym z profilem udzielania świadczeń; 2) wysokością stawki w określonej kwocie za udzielane świadczenia zdrowotne.

7. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienie (www.spcsk.pl), w zakładce konkursy ofert.

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu ofert bez podania przyczyny.

9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 10. Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia protestu i odwołania dotyczącego konkursu.