Oświadczenie ws. zasad udostępniania dokumentacji medycznej

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przeprasza pacjentów za stosowanie niezgodnych z prawem zasad udostępniania dokumentacji medycznej, informując, że:

  1. udostępnienie dokumentacji medycznej połączone z wysyłką tej dokumentacji drogą pocztową nie może przekraczać opłat maksymalnych określonych w art. 28 ust.l i 4 ustawy (opłata za przesyłkę dokumentacji medycznej mieści się w ww. opłacie maksymalnej),
  2. wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej jakim posługuje się Szpital ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie jest obligatoryjny,
  3. udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie wniosku przesłanego do Szpitala faksem lub drogą elektroniczną następuje bez konieczności przesłania oryginału wniosku pocztą bądź dostarczenia osobiście do jednostki lub komórki organizacyjnej w ciągu 30 dni od dnia przesłania wniosku faksem lub drogą elektroniczną oraz bez konieczności wskazywania celu uzyskania dokumentacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że każda osoba, która uiściła opłatę za usługę wysłania dokumentacji medycznej pocztą, może zwracać się do Szpitala o jej zwrot.

Oświadczenie w wersji PDF