Otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowie Konkursie nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym  przez Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowie Konkursie nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 „Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, ( zwanego dalej „Projektem”) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kandydat na Partnera w niniejszym naborze jest dalej zwany „Partnerem”.