SP CSK beneficjentem w kolejnym konkursie POIS dedykowanym chorobom układu oddechowego

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha otrzymał dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-006/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom układu oddechowego. 

Środki finansowe w kwocie 7 910 532,64 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych oraz efektywności leczenia pacjentów z chorobami układu oddechowego poprzez unowocześnienie bazy diagnostyczno-leczniczej w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii SP CSK w Warszawie”. Z przyznanych środków zostanie zakupiona nowoczesna aparatura i wyposażanie pracowni diagnostyczno-leczniczych oraz sal chorych, a także przeprowadzony remont części Kliniki kierowanej przez prof. Rafała Krenke.

Tagi: