ZAKŁAD MEDYNY NUKLEARNEJ UCK WUM ZATRUDNI LEKARZA

Zakład Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM zatrudni lekarza specjalistę z Medycyny Nuklearnej/ lekarza chcącego w ramach etatu rozpocząć specjalizację z zakresu Medycyny Nuklearnej

Oferujemy:
• Umowę o pracę
• Pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku (7:30-15:05, bez dyżurów i pracy w weekendy)
• Rozpoczęcie pracy- od zaraz

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UCK WUM proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UCK WUM przez okres najbliższych 9 miesięcy;

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UCK WUM przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:
1) Osoby zainteresowane prosimy przesłanie aplikacji na adres mailowy: zmn.csk@uckwum.pl lub kontakt telefoniczny z Sekretariatem Zakładu Medycyny Nuklearnej pod nr tel.: (22) 599-22-70.
2) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem;
3) do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów;
4) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
5) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.