Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie udostępniana jest na podstawie art. 23, 26-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 41/2017 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad udostępniania dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 1. pacjentowi, a w razie jego śmierci osobom, o których mowa w pkt 2 i 3;
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta;
 4. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 5. organom władzy publicznej, w tym:
  1. Rzecznikowi Praw Pacjenta,
  2. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
  3. organom samorządu zawodów medycznych,
  4. konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
 6. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia:
  1. wojewodom,
  2. konsultantom krajowym,
  3. jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra,
  4. organom samorządów zawodów medycznych,
  5. medycznym towarzystwom naukowym,
  6. uczelniom medycznym,
  7. instytutom badawczym,
  8. specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny;
 7. upoważnionym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad Szpitalem;
 8. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 9. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 10. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 11. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 12. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 13. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 14. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 15. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w zakresie prowadzonego postępowania;
 16. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 17. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
 18. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1866, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań;
 19. szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;
 20. osobom, które są przygotowywane do wykonywania zawodu medycznego oraz osobom wykonującym zawód medyczny, będącym w trakcie kształcenia, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie:

 1. ustnej, zgłoszonej osobiście w:
  1. Archiwum Zakładowym,
  2. Przychodni Specjalistycznej,
  3. Zakładzie Rehabilitacji,
  4. II Zakładzie Radiologii Klinicznej;
 2. pisemnej - na podstawie wniosku dostarczonego drogą pocztową lub złożonego osobiście w:
  1. Kancelarii Szpitala,
  2. Archiwum Zakładowym,
  3. Przychodni Specjalistycznej,
  4. Zakładzie Rehabilitacji,
  5. II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

W wyjątkowych sytuacjach dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku przesłanego do Szpitala faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oryginał wniosku zostanie przesłany pocztą lub dostarczony osobiście do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej w ciągu 30 dni od dnia przesłania wniosku faksem lub drogą elektroniczną.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można uzyskać na stronie internetowej Szpitala w zakładkach Dokumenty do pobrania lub Prawa pacjenta, oraz w wyżej wymienionych jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następującym zakresie:

 1. Archiwum Zakładowe – w zakresie dotyczącym pacjentów hospitalizowanych;
 2. Przychodnia Specjalistyczna – w zakresie dotyczącym pacjentów leczonych ambulatoryjnie;
 3. Zakład Rehabilitacji – w zakresie dotyczącym pacjentów rehabilitowanych;
 4. II Zakład Radiologii Klinicznej – w zakresie badań diagnostycznych obrazowych.

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, w formie:

 1. wglądu, w obecności pracownika Szpitala bądź lekarza prowadzącego, a w razie jego nieobecności – Kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej Szpitala, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć. W przypadku szkoły wyższej lub instytutu badawczego po wskazaniu imiennie osób uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej;
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub odwzorowania cyfrowego w postaci skanu lub fotografii;
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta; kserokopię oryginału pozostawia się w dokumentacji Szpitala.;
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony, w tym ochrony kryptograficznej z zachowaniem środków ostrożności przy przekazywaniu hasła;
 5. na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez Szpital, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

 1. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 0,002;
 2. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,00007;
 3. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 0,0004,

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Za przesłanie dokumentacji medycznej listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Szpital pobiera opłatę zgodnie z cennikiem opłat Poczty Polskiej.