Ubezpieczenie

Świadczenia w SP CSK udzielane są osobom posiadającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Sprawdzanie uprawnień odbywa się poprzez system elektroniczny eWUŚ - konieczne jest jednak potwierdzenie tożsamości jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym

 • paszportem

 • prawem jazdy

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną.

W przypadku dziecka do 3 (trzeciego) miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Jeśli pacjent jest osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych* prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ - w takim wypadku zostanie poproszony o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),

 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,

 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • formularza E112/S2/S3,

 • formularza E123/DA1.

Jeśli system eWUŚ nie potwierdza w danym dniu uprawnień a pacjent jest przekonany, że posiada prawo do świadczeń zdrowotnych to może je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • aktualnym zaświadczeniem z zakładu pracy

 • aktualną legitymacja ubezpieczeniowa

 • aktualną legitymacja emeryta lub rencisty

 • ostatni odcinek emerytury bądź renty

 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

 • zaświadczenie wydane przez macierzysty, właściwy dla miejsca zamieszkania chorego Oddział Wojewódzki NFZ, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • aktualną decyzją samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza , prezydenta) z miejsca zamieszkania, potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Pracy (w przypadku bezrobotnego)

 • aktualnym zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

 • aktualnym dowodem wpłaty na konto ZUS w przypadku przedsiębiorcy

Pacjent który nie posiada przy sobie wymaganego dokumentu może złożyć stosowne oświadczenie. Druk oświadczenia otrzyma od Pracownika Rejestracji. Prawidłowo wypełniony dokument musi zawierać:

 • imię i nazwisko;

 • adres zamieszkania;

 • numer PESEL;

 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 • podstawę prawną do świadczeń.

Przedstawiciel lub opiekun osoby małoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w oświadczeniu, oprócz danych podopiecznego zobowiązany jest podać dodatkowo swoje dane - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzających tożsamość.

Dodatkowe informacje dotyczące prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych do opieki zdrowotnej można uzyskać na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz