II Zakład Radiologii Klinicznej

II ZAKŁAD RADIOLOGII KLINICZNEJ

prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński
Kierownik: prof. dr hab. med. Olgierd Rowiński
ul. Banacha 1 a, Parter  Blok „C”
 

Sekretariat tel. 599-23-00 fax. 599–23-02

RTG Rejestracja  599-24-11, 599-24-21

Pracownia Badań Naczyniowych  599-24-32

Pracownia Tomografii Komputerowej Rejestracja  599-22-11

USG Rejestracja 599-27-41

Pracownia Rezonansu Magnetycznego 599-18-53


II Zakład Radiologii Klinicznej jest jednym z największych, wiodących zakładów radiologii w Polsce. Rocznie w Zakładzie wykonywanych jest łącznie ponad 100.000 badań  i zabiegów diagnostycznych.

Na to składa się praca w:

•  Pracownia Radiologii Konwencjonalnej, wykonującej podstawowe klasyczne badania z zakresu diagnostyki schorzeń narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i układu kostno-stawowego,

•  Pracowni Ultrasonografii, gdzie obok wykonywanych podstawowych badań ultrasonograficznych, rozwija się      i udoskonala metody ultrasonografii dopplerowskiej i zabiegowej (zabiegi ablacji guzów wątroby, drenaże dróg żółciowych, biopsje cienkoigłowe, monitorowanie wewnątrzwątrobowych zespoleń wrotno-systemowych - TIPSS),

•  Pracowni Rezonansu Magnetycznego, wykonującej badania centralnego układu nerwowego (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki chorób otępiennych), narządów jamy brzusznej i układu kostno-stawowego. W  Pracowni MR wdraża się nowe techniki badania układu naczyniowego i czynnościowe mięśnia sercowego,

•  Pracowni Tomografii Komputerowej wykonującej podstawowe badania tomograficzne narządów wewnętrznych, rozwija się i udoskonala metody planowania stentgraftów aortalnych na potrzeby chirurgii naczyniowej (a także ich późniejszej kontroli), wirtualnej endoskopii przewodu pokarmowego i drzewa tchawiczo-oskrzelowego. Badania tomografii komputerowej znajdują szczególne zastosowanie w diagnozowaniu układu naczyniowego, w tym  również serca i tętnic wieńcowych oraz planowania endowaskularnego leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych;

•  Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej, która to Pracownia wykorzystując metody obrazowania narządów zastępuje, uzupełnia lub ułatwia przeprowadzane tradycyjnym sposobem zabiegi chirurgiczne. Do wykonywanych przez Pracownie badań i zabiegów należą: podstawowe badania układu tętniczego i żylnego, przezskórne drenaże lecznicze, farmakoterapia celowana, chemioembolizacje ogniskowych guzów wątroby, rozszerzanie zwężeń  przełyku techniką balonową, umieszczanie filtrów w żyle głównej, embolizacje w leczeniu nowotworów, wad naczyniowych, zmian pourazowych i krwawień z przewodu pokarmowego, tętniaków  i naczyniaków mózgowych, brzusznych i obwodowych, angioplastyka i stentowanie tętnic szyjnych z zastosowaniem neuroprotecji, podobojczykowych, nerkowych, trzewnych i kończyn dolnych. Pracownia jako jedyna w Polsce wdrożyła i nadal wykonuje wewnątrzwątrobowe zespolenia wrotno-systemowe (TIPSS). We współpracy z Klinikami Chirurgii wprowadziła do praktyki klinicznej wewnątrznaczyniową metodę leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty piersiowej i brzusznej tzw. „stentgrafty”.


Posiadana aparatura:

•  system wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej
•  zestaw rezonansu magnetycznego
•  cyfrowy system do radiologii interwencyjnej
•  systemy cyfrowej radiologii do badań gastroenterologicznych i narządów klatki piersiowej
•  aparaty ultrasonograficzne najnowszej generacji

Tomograf komputerowy       prof. Rowiński podczas zabiegu
           
Działalność naukowa

II Zakładu Radiologii Klinicznej od wielu lat jest oceniana wysoko, wg kryteriów KBN należy do najwyżej ocenianej grupy A.