Klinika Neurologii

KATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
ul. Banacha 1a, tel. 599-28-58 fax. 599–18-57
Piętro VIII  Blok „D”

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

 1. stosowane metody elektrofizjologiczne - w chorobach nerwowo-mięśniowych – elektromiografii (w tym Makro – EMG, SFEMG, SFEMG z aksonalną stymulacją), badanie szybkości przewodzenia w naczyniach obwodowych;
 2. stosowane metody biochemiczne – określenie miana przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom błonowym metodą ELISA, immunochemiczne oznaczenie ilości dystrofiny i białek systemu dystrofina-glikoproteiny w mięśniu szkieletowym drogą Western Blottingu, określenie aktywności enzymów glikogenolitycznych i mitochondrialnych w mięśniu w diagnostyce miopatii, określenie krzywej ischemicznej kwasu mlekowego i kwasu pirogronowego w diagnostyce glikogenoz, badanie cytologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego;
 3. ocena morfologiczna biopsji mięśnia szkieletowego i nerwu obwodowego - Stosowane są klasyczne metody histologiczne, jak również metody histochemiczne pozwalające na ocenę aktywności enzymów utleniających i biorących udział w przemianie glikogenu oraz ATP-az. Metody immunocytochemiczne przy użyciu przeciwciał skierowanych przeciwko różnym białkom komórki mięśniowej umożliwiają ocenę zawartości m.in. dystrofiny, emeryny i lamin A/C. Ponadto możliwe jest badanie mięśnia w mikroskopie elektronowym. W celu oceny wycinka nerwu stosuje się klasyczne metody histologiczne, metodę włókien czesanych oraz badanie w mikroskopie elektronowym.
 4. stosowane metody neurofizjologiczne - w chorobach CUN: EEG,całodobowe badania EEG i polisomnografia, potencjały wywołane słuchowe, wzrokowe, somatosensoryczne.
 5. stosowane metody ultranosonograficzne – badanie dopplerowskie tętnic zewnątrz i wewnątrzczaszkowych.

Struktura organizacyjna:

W skład Kliniki wchodzą oddziały i pracownie:

 1. Oddział Udarowy Kliniki Neurologii
 2. Oddział Intensywnej Opieki Neurologicznej (OION)
 3. Pracownia Biochemii
 4. Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii
 5. Pododdział Neurologii Dziecięcej
 6. Pododdział Dzienny
 7. Pracownia Elektrofizjologii
 8. Pracownia Histopatologii Mięśni i Nerwów Obwodowych
 9. Pracownia Neuropatologii