Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej


Kierownik : prof. dr hab. Sławomir Nazarewski
tel.: 599-24-67, fax.: 599-14-68
Piętro IV Blok „B”

Zakres diagnostyki i leczenia w Klinice jest bardzo wszechstronny i obejmuje tematycznie problematykę:

 • tętniaków aorty brzusznej - operacje metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową za pomocą stentgraftów
 • operacji hybrydowych (metodą wewnątrznaczyniową i klasyczną) w leczeniu tętniaków piersiowo-brzusznych
 • tętniaków aorty piersiowej w tym również pourazowych –operacje metodą wewnątrznaczyniową
 • tętniaków rozwarstwiających typu II leczonych technikami wewnątrznaczyniowymi
 • operacji klasycznych i wewnątrznaczyniowych w nadciśnieniu naczyniowo-nerkowym
 • operacji w zwężeniu/niedrożność/tętniakach naczyń trzewnych
 • operacji zwężenia/niedrożności tt. szyjnych i łuku aorty
 • operacji naczyń żylnych - w tym kriochirurgia i endoskopowe podpowięziowe przecięcie żył przeszywających
 • transplantacyjną - przeszczepy nerki, trzustki, przytarczyc - chirurgiczna kwalifikacja i przygotowanie do przeszczepów nerki i trzustki, przytarczyc
 • dostępu do hemodializ - przetoki tętniczo-żylne, cewniki do hemodializ, dializ otrzewnowych
 • endokrynologiczną - tarczycy, przytarczyc, trzustki, nadnerczy, hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego
 • gastroenterologiczną - chirurgia przełyku, żołądka, jelit, dróg żółciowych
 • laparoskopową - nadnerczy, pęcherzyka żółciowego
 • rekonstrukcji drogi pokarmowej u chorych po wycięciu gardła dolnego
 • ogólną
 • przypadków nagłych.

Nierozłącznie w stosunku do prowadzonej działalności leczniczej prowadzone są w tych dziedzinach badania eksperymentalne i kliniczne.

W zakresie chirurgii naczyniowej:

 • badania nad etiopatogenezą tętniaków aorty brzusznej
 • ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaków aorty brzusznej
 • badania zaburzeń krzepnięcia u pacjentów z tętniakami aorty brzusznej
 • ocena skuteczności drobnocząsteczkowej heparyny w leczeniu wewnątrznaczyniowej aktywacji krzepnięcia u chorych z tętniakami aorty brzusznej przygotowywanych do aneuryzmektomii
 • ocena zmian zaburzeń krzepnięcia w wyniku operacji tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną otwartą i wewnątrznaczyniową
 • ocena zastosowania stentów w leczeniu pacjentów z restenozą tt. szyjnych - w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Zdrowia POLKARD 2003-2005
 • badania wpływu cukrzycy na możliwości wytworzenia i powikłań wytworzonego dostępu naczyniowego do dializ

W zakresie transplantologii narządowej i komórkowej:

 • ocena technik przeszczepu trzustki: z zespoleniem żylnym do układu systemowego lub układu wrotnego pod kątem wpływu drenażu żylnego na czynność metaboliczną
 • badania w zakresie hodowli komórkowych i komórkowych auto i allogennych przeszczepów przytarczyc

W zakresie gastroenterologii:

 • zastosowanie unaczynionych autoprzeszczepów jelita cienkiego lub krętniczo-kątniczego w rekonstruowaniu drogi pokarmowej W zakresie endokrynologii:
 • ocena skuteczności dodatkowych metod w lokalizacji guzów wydzielających insulinę
 • badania dotyczące nadczynności i niedoczynności przytarczyc w tym wpływu nowych metod diagnostyki śródoperacyjnej na zakres operacji
 • badania w zakresie adaptacji radiotermoablacji w leczeniu nienowotworowych guzków tarczycy

Główne osiągnięcia:

Zakres i osiągane wyniki operacji wykonywanych w Klinice powoduje, że jest ona uważana za jeden z wiodących Ośrodków w zakresie chirurgii naczyniowej, transplantacyjnej i endokrynologicznej w Polsce. Działalność Zespołu Klinki przyczyniła się do:

 • optymalizacji leczenia pacjentów z tętniakami aorty brzusznej (diagnostyka, leczenie wewnątrznaczyniowej aktywacji układu krzepnięcia, kwalifikacja do operacji klasycznej lub wewnątrznaczyniowej eliminacji stentgraftem), niedokrwieniem kończyn dolnych, zwężeniem tt. szyjnych i łuku aorty, patologią tt. trzewnych,
 • zapoczątkowanie i rozszerzenie programu przeszczepów nerki i trzustki
 • optymalizacji wytwarzania dostępu naczyniowego do dializ, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą
 • wykorzystania nowych metod rekonstrukcji drogi pokarmowej po wycięciu gardła dolnego
 • optymalizacja metod leczenia pierwotnego hiperinsulinizmu
 • wprowadzenie jako rutynowego postępowania w leczeniu guzów nadnerczy adrenalektomii laparoskopowej
 • stworzenia nowych metod leczenia niedoczynności przytarczyc (allotransplantacja bez konieczności immunosupresji przytarczyc hodowanych in vitro)
 • opracowania nowego standardu diagnostyki różnicowej guzów tarczycy i zapoczątkowanie badań dotyczących zastosowania radiotermoablacji w ich leczeniu
 • modyfikacji i udoskonalenia technik operacyjnych w zakresie chirurgii przytarczyc

Aparatura diagnostyczno – lecznicza na wyposażeniu Kliniki:

 • śródoperacyjny aparat RTG do arteriografii
 • śródoperacyjny przepływomierz dopplerowski
 • laserowy przepływomierz naczyniowy
 • angioskop
 • mikroskop operacyjny
 • aparat do radiotermoablacji guzów wątroby, tarczycy (RITA)
 • śródoperacyjna sonda scyntylacyjna
 • aparat do śródoperacyjnego oznaczenia hormonów metodą hemiluminescencyjną (PTH i insuliny)

Przy Klinice działa przychodnia Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej a w jej ramach przychodnia dla pacjentów po leczeniu tętniaków metodą wewnątrznaczyniową (stentgrafty). Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt jest konsultantem krajowym z dziedziny chirurgii ogólnej.