Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii

     KLINIKA  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH,
PNEUMONOLOGII  I  ALERGOLOGIIKierownik: prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Sekretariat tel. 22 599 2562, 22 599 1069, fax. 22 599 1560
email:
kpa@spcsk.pl
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a, blok D, V piętro

 

 

 

Ważne telefony:

Rejestracja Poradni Pneumonologii i Alergologii Oddechowej

22 599 1052
22 599 2682

Zapisy

od poniedziałku do czwartku

 w godz. 10:00-16:00.

w piątki w godz. 8:00-15:00.

blok A, parter

Dyżurka pielęgniarek odcinek B

22 599 2536  

Dyżurka pielęgniarek odcinek C

22 599 2852  

Pododdział Intensywnego Nadzoru Pneumonologicznego (PINP)

22 599 2953  

Ośrodek Pneumonologii Interwencyjnej

22 599 2754
22 599 2952
 
Pracownia Spirometrii 22 599 2859 pokój 501
Pracownia Pletyzmografii 22 599 2752 pokój 502
Pracownia Ergospirometrii 22 599 2558 pokój 506
Pracownia Polisomnografii 22 599 1254 pokój 503
Pracownia Immunoterapii 22 599 2950 pokój 518
Ośrodek Diagnostyki Laboratoryjnej Chorób Układu Oddechowego 22 599 2856
22 599 1241
blok E, piętro II


 

ZESPÓŁ  KLINIKI

Lekarze etatowi

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke – Kierownik Kliniki
Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski – Zastępca Kierownika Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik
Dr n. med. Małgorzata Barnaś
Dr n. med. Katarzyna Białek-Gosk
Dr n. med. Piotr Bielicki
Dr hab. n. med. Marta Dąbrowska
Dr n. med. Andrzej Dąbrowski
Lek. med. Katarzyna Faber
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak
Dr n. med. Joanna Hermanowicz-Salamon
Dr n. med. Krzysztof Karwat
Dr n. med. Joanna Klimiuk
Dr n. med. Piotr Korczyński
Dr n. med. Justyna Kościuch
Dr n. med. Marta Maskey-Warzęchowska
Dr n. med. Renata Rubinsztajn
Lek. Magdalena Wąsik
Lek. Monika Zielińska-Krawczyk

Lekarze rezydenci

Lek. Ilona Bandura

Lek. Izabela Domagała
Lek. Grzegorz Jaczewski
Lek. Piotr Jankowski
Lek. Mateusz Kasprowicz
Lek. Karolina Malesa Tarasiuk
Lek. Michał Mierzejewski
Lek. Marta Miszczuk
Lek. Aleksandra Piechuta
Lek. Natalia Przysucha
Lek. Aleksandra Rybka
Lek. Marta Rybka
Lek. Malwina Sołtysiak
Lek. Anna Trojnar
Lek. Olga Truba
Lek. Michał Tyl
Lek. Tomasz Urbankowski
Lek. Anna Witkowska
Lek. Paweł Wojtan

Pracownicy laboratoryjni

Dr n. med. Aleksandra Safianowska
Mgr Małgorzata Proboszcz

Pielęgniarka Oddziałowa

Mgr Małgorzata Kielar

Sekretariat Kliniki

Mgr Marlena Więch
Mgr Anna Walczak

 

Stosowane zabiegi, metody diagnozowanie i leczenia:

 • prowadzenie chorych z niewydolnością oddechową w ramach sali intensywnej terapii pneumonologicznej, leczenie zaostrzeń obturacyjnych chorób płuc: astmy i POChP
 • kompleksowa diagnostyka raka płuca
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób śródmiąższowych płuc
 • bronchoskopia lecznicza i diagnostyczna z pełnym zakresem badań cytologicznych, w tym badania BAL
 • badanie i leczenie chorób opłucnej: torakocenteza, badanie cytologiczne płynu, biopsja opłucnej, drenaż, torakoskopia, pleurodeza
 • badania spirometryczne i pletyzmograficzne
 • badania polisomnograficzne i leczenie zaburzeń oddychania podczas snu
 • badania ergospirometryczne
 • testy nadreaktywności oskrzeli
 • badania regulacji oddychania i mięśni oddechowych
 • testy alergiczne i immunoterapia swoista
 • odczulanie chorych z uczuleniem na jad owadów błonkoskrzydłych
 • nowoczesna diagnostyka gruźlicy i mykobakterioz: biologia molekularna, typowanie prątków metodą chromatografii wysokociśnieniowej
 • kompleksowa diagnostyka astmy i POChP, w tym badanie stanu zapalnego w plwocinie indukowanej
 • prowadzenie chorych kwalifikowanych do domowej tlenoterapii.


Aparatura posiadana przez Klinikę umożliwia wykonanie pełnego zakresu badań chorób układu oddechowego:

 • aparatura do wykonania badań czynnościowych układu oddechowego: zestaw firmy Sensor- Medics, Jaeger, MES, polisomnograf Sensor Medics
 • 4 aparaty (MESAM IV i poly- MESAM) do skriningowych badań zaburzeń oddychania podczas snu, protezy powietrzne n CPAP do leczenia chorych z obturacyjnym bezdechem podczas snu
 • 6 bronchofiberoskopów, videobronchoskop, bronchoskopy sztywne, dwa tory wizyjne i aparat USG i RTG do monitorowania badań biopsyjnych
 • 2 torakoskopy diagnostyczne, tor wizyjny
 • ergospirometry firmy MES
 • pH-metr
 • Inhalatory dyszowe DI, inhalator pneumatyczny
 • 2 mikroskopy marki Axioskop dużej rozdzielczości
 • wyposażenie z zakresu badań biochemicznych, w tym. m.in.: aparat do chromatografii wysokociśnieniowej cieczowej, spektrofotometry Beckman, wirówki, zamrażarki do –70o C
 • wyposażenie do technik molekularnych (termocykler, zestawy do elektroforezy)
 • wyposażenie do hodowli tkankowych


Struktura organizacyjna:

 • Oddział liczy 64 łóżka ( w tym 3 jednodniowej hospitalizacji) i 4 łóżka  opieki intensywnej w Oddziale Leczenia Stanu Astmatycznego (OLSA) 


Pracowanie diagnostyczno- naukowe:

 • Pracownia endoskopowa: bronchoskopii (dwie, w tym interwencyjna), torakoskopii, biopsji płuca i opłucnej
 • Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego: spirometryczna, pletyzmograficzna, testów nadreaktywności oskrzeli, badań czynnościowych, pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym, całodobowego pomiaru pH w przełyku
 • Pracownia Cytoimmunologii: diagnostyki gruźlicy, badań biochemicznych, Pracownia Cytologii z pełnym zakresem badań cytologii złuszczeniowej i aspiracyjnej
 • Pracowania Zaburzeń Oddychania Podczas Snu
 • Pracowania Immunoterapii
 • Pracowania Aerozoloterapii
 • Przychodnie Przykliniczne:
 • Chorób Płuc
 • Alergologii


Główne osiągnięcia naukowe:

Osiągnięcia naukowe Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii:

 • Badania patogenetyczne  i ocena działania nowych leków na modelu astmy u małych zwierząt
 • Badania procesów zapalnych w chorobach obturacyjnych w oparciu o badania endoskopowe i markery zapalne
 • Ocena składu komórkowego  oraz mediatorów zapalenia alergicznego komórek tucznych, eozynofilów, limfocytów histaminy ECP cytokin II-4, IL-5, IL-8,IL-2 TNFa IFNG.
 • Wykorzystanie plwociny indukowanej w badaniu procesów zapalnych w astmie i POChP
 • Wykorzystanie testów ergospirometrycznych w patogenezie chorób układu oddechowego
 • Wielokierunkowe badania u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu –OBPS (między innymi związane z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia i zaburzeniami hormonalnymi)
 • Wykorzystanie technik biologii molekularnej do diagnostyki gruźlicy i mykobakterioz
 • Badanie odpowiedzi immunologicznej u chorych z rakiem płuca w oparciu o badanie BAL metodą cytometrii przepływowej
 • Obserwacja zmian ekspresji cząstek adhezyjnych na makrofagach pęcherzykowych u chorych z rakiem płuca
 • Monitorowanie zmian zapalnych immunologicznych u palaczy

 

Granty naukowe KBN realizowane w Katarze i Klinice Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii
w ciągi ostatnich 3 lat:

 

 • Mikrobiologiczna diagnostyka mikobakterioz z zastosowaniem technik HPLC do identyfikacji gatunkowej Mycobacterium sp. – Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan
 • Oddziaływanie monostruktur  węglowy na układ oddechowy w warunkach in vitro – Dr hab. n med.- Hanna Grubek Jaworska


Granty promotorskie – promotor Prof. dr hab. n  med. Ryszarda Chazan

 • J. Glapiński: „Rozpoznawanie gatunku Mycobacterium na podstawie numerycznej bazy danych kwasów mykolowych”
 • K. Wrotek: Ocena układu oddechowego u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu”
 • M. Maskey-Warzechowska; „Ocena czynności mięśni oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc”
 • J. Mazurek: „Wpływ przewlekłego leczenia motelukastem na jakość życia chorych na astmę oskrzelową oraz wybrane mediatory zapalenia alergicznego”
 • J. Kościuch: „Różnicowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na podstawie zmian strukturalnych w drogach oddechowych”
 • K. Hildebrand: „Porównanie przydatności wybranych testów czynnościowych układu oddechowego w rozpoznawaniu powysiłkowego skurczu oskrzeli”
 • K. Górska: „Różnicowanie astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na podstawie wybranych merkerów zapalenia alergicznego w materiale z dróg oddechowych”


Grant promotorskiPromotor Dr hab. n med. Hanna Grubek-Jaworska

 • R. Walkiewicz: „Ocena przydatności ilościowej analizy kwasów mikolowych techniką HPLC w badaniu lekowrażliwości szczepów Mycobacterium”

W ciągu 5 lat przedstawiono 100 prac na zjazdach krajowych i zagranicznych, wydano monografie:

 • Pneumonologia i alergologia praktyczna- badania diagnostyczne i terapia pod. Red. R. Chazan
 • Pneumonologia i alergologia praktyczna – wybrane jednostki chorobowe pod red. R. Chazan
 • Zakażenia układu oddechowego pod red. R. Chazan,
 • Choroby opłucnej, W. Droszcz, R. Krenke
 • Leczenie w chorobach układu oddechowego, A. Doboszyńska, D. Brzostek
 • Badania czynnościowe układu oddechowego, A. Doboszyńska, K. Wrotek
 • Pneumonologia praktyczna – podręcznik pod red. R. Chazan


Zespół Katedry i Kliniki Chorób. Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia  za promowanie nauki polskiej w medycynie europejskiej.