Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I  ANGIOLOGII


prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
ul. Banacha 1 a, tel. 599-28-28 fax. 599–18-28
Piętro II  Blok „D”
 

W Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii prowadzona jest diagnostyka i leczenie większości schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia. Klinika specjalizuje się w szerokiej diagnostyce nadciśnienia tętnicze, zatorowości płucnej, migotania przedsionków, chorób naczyń jak również choroby wieńcowej. Oto przykładowe badania w liczbach: 24-godzinny pomiar ciśnienia – 800 badań, echokardiografia – 2800 badań, 24-godzinny pomiar EKG – 900 badań w ciągu roku. W 2004 roku Klinika stała się ośrodkiem referencyjnym w dziedzinie nadciśnienia dla województwa mazowieckiego.


Posiadane pracownie i możliwości diagnostyczne oraz lecznicze:

 • Pracownia echokardiograficzna z dużym doświadczeniem w wykonywaniu badań podstawowych oraz zaawansowanych: echo przezprzełykowe, diagnostyka zatorowości płucnej, badania przepływów naczyniowych.
 • Pracownia badań wysiłkowych: diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej
 • Pracownia EKG: badania EKG oraz badania Holterowskie
 • Pracownia ABP: 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pracownia Badań Układu Krążenia: diagnostyka omdleń (testy pionizacyjne), badania podatności naczyń, nieinwazyjne badania hemodynamiczne, mikroneurografia
 • Laboratorium biochemiczne: diagnostyka wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego
 • Pododdział Dzienny: Możliwość „szybkiej” diagnostyki nadciśnienia tętniczego – 3000 osób rocznie.
 • Sala R: Monitorowanie chorych w stanie zagrożenia życia. Leczenie nieinwazyjne zawałów serca, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej i przełomów nadciśnieniowych. Możliwość wykonywania zabiegów w krótkim znieczuleniu (np.: kardiowersja elektryczna).

 

Leczenie inwazyjne nadciśnienia tętniczego (angioplastyka i leczenie chirurgiczne) we współpracy z Zakładem Radiologii
i Klinikami Chirurgicznymi.

Oddział: 65-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie większości chorób wewnętrznych w oparciu o możliwości diagnostyczne szpitala i pracownie własne.


Badania Naukowe:
Badania naukowe dotyczą patogenezy nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, roli układu współczulnego w chorobach układu krążenia, diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej.

Współpraca z innymi jednostkami:

 • University of Columbia (New York): badania nad oznaczeniem mutacji w obrębie protoonkogenu PTEN w rozwoju guza chromochłonnego
 • Harvard University (Boston): próby zastosowania ekto-ATPazy w terapii doświadczalnej
 • Georgetown University (Waszyngton): rola neuropeptydu Y w chorobach układu krążenia
 • Instytut Karolinska - badania nad mechanizmem przebudowy naczyń
 • Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie


Tematy prowadzonych grantów:

"Odległa ocena wyników leczenia chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym za pomocą angioplastyki
i rekonstrukcji chirurgicznej".

"Rola czynników genetycznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym".
"24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego a nadciśnienie tętnicze".
"Diagnostyka i ocena pierwotnego i zatorowego nadciśnienia płucnego".
"Doświadczalna terapia chorób naczyń".


Główne osiągnięcia:
Działalność Kliniki przyczyniła się do:

 • pogłębienia wiedzy o roli czynników humoralnych, hemodynamicznych i reologicznych w patogenezie nadciśnienia tętniczego pierwotnego i wtórnego, optymalizacji diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego (pierwotnego, naczyniowo-nerkowego, hormonalnego),
 • udokumentowania przydatności i wdrożenia do diagnostyki klinicznej zatorowości płucnej echokardiografii przezprzełykowej oraz we współpracy z Zakładem Radiologii, spiralnej tomografii komputerowej,
 • poszerzenia wiedzy na temat kwalifikacji, sposobów i rezultatów przywrócenia rytmu zatokowego w przewlekłym migotaniu przedsionków.
 • W uznaniu osiągnięć, możliwości diagnostycznych i badawczych Ministerstwo Edukacji i Informatyzacji nadało Klinice w 2004 roku tytuł Centrum Doskonałości.
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii kształci przyszłych lekarzy, ratowników i pielęgniarki oraz specjalistów w różnych dziedzinach, posiada miejsca specjalizacyjne (akredytację) z chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii i hipertensjologii.

 

Zdjęcie grupowe personelu kliniki