Oddział Kardiologii Inwazyjnej

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII
PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ
 

Zakres działalności:
1.działalność diagnostyczna:

 • angiografia tętnic wieńcowych, angiografia tętnic szyjnych, angiografia tętnic obwodowych, bypassografia, wentrikulografia, cewnikowanie serca, diagnostyka inwazyjna z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, diagnostyka inwazyjna z wykorzystaniem pomiaru gradientu przezwężeniowego oraz cząstkowej rezerwy wieńcowej,

2. działalność terapeutyczna

 • angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych, angioplastyka tętnic wieńcowych z użyciem stentów konwencjonalnych i stentów uwalniających substancje antyproliferacyjne, angioplastyka pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyk tętnic szyjnych z użyciem urządzeń protekcyjnych, angioplastyka tętnic obwodowych.


Struktura Pracowni Kardiologii Inwazyjnej:

 • sala intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposażona w sprzęt niezbędny do całodobowego monitorowania parametrów elektrokardiograficznych i hemodynamicznych (5 łóżek)
 • pododdział diagnostyki inwazyjnej (12 łóżek)
 • dwie pracownie diagnostyczno-terapeutyczne
 • punkt konsultacyjny


Sprzęt

 • kardioangiograf Innova 2000 firmy General Electric (2003)
 • kardioangiograf Integris 3000H firmy Philips Medical System (1996)
 • aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Acat I plus firmy Arrow International
 • aparat do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) firmy Vulcano
 • aparat do pomiaru rezerwy wieńcowej Wavemap system  firmy Jomed
 • aparat do monitorowania aktywnego czasu krzepnięcia Act II firmy Medtronic


Aktualności

 • w 2004 roku dzięki przyznanej akredytacji Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Pracownia Kardiologii Inwazyjnej zyskała status jednostki referencyjnej.
 • w 2004 roku przystąpiono do udziału w prestiżowych, międzynarodowych, wieloośrodkowych programach badawczych (OAT, ASSENT-4, Finesse)
 • od czterech lat Pracownia Kardiologii Inwazyjnej pełni całodobowy dyżur hemodynamiczny, w ramach którego leczeni są chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi. W 2004 wykonano 668 zabiegów pierwotnej angioplastyki wieńcowej, co stanowiło 55% wszystkich zabiegów terapeutycznych. Średni czas wewnątrzszpitalnego opóźnienia leczenia definiowany jako czas od zgłoszenia się do Izby Przyjęć do inflacji balonu tzw. door-to-ballon wyniósł 38 minut. Śmiertelność wewnątrzszpitalna w grupie chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) wyniosła 5,5%. Ten sam parametr w przypadku chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST tj. chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST lub niestabilną chorobą wieńcową kształtował się na poziomie 1,03%. Częstość występowania powikłań miejscowych przedstawia poniższa rycina.
 • w 2004 kontynuowano współpracę z Pracownią Tomografii Wielorzędowej i Pracownią Rezonansu Magnetycznego Katedry  i Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie  realizacji projektów badawczych oceniających przydatność i skuteczność metod nieinwazyjnych w diagnostyce choroby wieńcowej.
 • w ubiegłym roku przeprowadzono 544 elektywne zabiegi PCI. Odsetek zabiegów PCI z zastosowaniem techniki implantacji stentów wyniósł 85% (w tym 121 stentów uwalniających substancje antyproliferacyjne – drug eluting stents). U co dziesiątego chorego zabieg optymalizowano przy użyciu ultrasonografii wewnątrzwieńcowej.