I Klinika Kardiologii

I KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII

prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Kierownik: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
ul. Banacha 1 a, tel. 599-29-58 fax. 599–19-57
Piętro I  Blok „D”
 

Działalność leczniczo-usługowa

I Katedra i Klinika Kardiologii jest wysoko specjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zainteresowania Kliniki w ramach działalności leczniczej koncentrują się głównie na:

 • diagnostyce i leczeniu  pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
 • diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia
 • nowych technikach diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań
 • leczeniu zaawansowanej niewydolności serca
 • profilaktyce pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

W Klinice znajduje się 91 łóżek w tym 18 w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK). Każdego roku hospitalizowanych jest ponad 4000 chorych. W OIOK hospitalizowanych jest rocznie ponad 800 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz łącznie 1500 chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi. W Klinice wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi ablacji służące leczeniu zaburzeń rytmu serca - w 2004 roku przeprowadzono 250 zabiegów tego typu. W Klinice Kardiologii wykonuje się również około 500 implantacji i wymian stymulatorów serca rocznie. W Pracowni Kontroli Stymulatorów  przeprowadza się rocznie około 8000 badań kontrolnych u osób w implantowanym stymulatorem serca.


Klinika Kardiologii dysponuje sprzętem najnowszej generacji, który gwarantuje pacjentom dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii.

Diagnostyka i leczenie

Możliwości Kliniki Kardiologii w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej obejmują:

 • echokardiografię przezklatkową, przezprzełykową, kontrastową, tkankową, obciążeniową, trójwymiarową
 • 24–godzinne monitorowanie EKG
 • 24–godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • testy wysiłkowe EKG
 • badania scyntygraficzne serca we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej
 • badania funkcji serca przy zastosowaniu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego we współpracy z Zakładem Radiologii
 • koronarografię nieinwazyjną – CT 16 rzędowe
 • EKG wysokiej rozdzielczości.


Klinika Kardiologii posiada możliwości przeprowadzania pełnej diagnostyki i leczenia inwazyjnego.
W zakres tej działalności wchodzą:

 • koronarografia
 • ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
 • badania hemodynamiczne prawego i lewego serca
 • angioplastyka wieńcowa
 • angioplastyka wieńcowa z użyciem Steniu (70 % zabiegów), w tym także stentów uwalniających leki
 • stentowanie tętnic szyjnych
 • implantacje stymulatorów serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów
 • badania elektrofizjologiczne chorób układu krążenia
 • ablacje z użyciem systemu CARTO


Zespół hemodynamiczny Katedry i Kliniki pełni 24-godzinny ostry dyżur, uczestnicząc w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych metodą pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej.

Tradycyjnie od lat Klinika należy do wiodących ośrodków zajmujących się elektrokardiologią. Wykonywane są zabiegi  wszczepiania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, badania elektrofizjologiczne oraz ablacje przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu diagnostyczno-leczniczego

W ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji – rozwijany jest program pozawałowej rehabilitacji kardiologicznej.
Oddziały:

 1. Pododdział Kardiologii Ogólnej (56 łóżek, blok D)
 2. Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK- 18 łóżek intensywnego nadzoru, blok D)
 3. Pododdział Kardiologii Inwazyjnej (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, 17 łóżek w tym 5 łóżek monitorowanych)
 4. Pododdział Elektrokardiologii
                                                                            Pododdział Elektrokardiologii
 5. Oddział Kliniczny Kardiochirurgii (12 łóżek, w tym 5 łóżek pooperacyjnych w pododdziale intensywnej opieki – blok D,  sala operacyjna z zapleczem na terenie bloku operacyjnego w SP CSK – blok C, połączona bezpośrednio z salami pooperacyjnymi Katedry i Kliniki – blok D; Oddział w bloku E, w którym jest 19 łóżek.


Pracownie I Katedry i Kliniki Kardiologii.

Klinika Kardiologii posiada szereg pracowni, dzięki którym realizuje zadania wynikające z działalności leczniczej i dydaktycznej. W skład Kliniki wchodzą:

Zabieg ablacyjny 1    Zabieg ablacyjny 2

   

Posiadana aparatura

 1. dwa Kardioangiografy:  
 • INNOVA 2000 firmy Generalelektric
 • INTEGRIS 3000H Philips Medical System
 1. zestaw do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej Endosonics, dwa aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Arrow. Planowany jest zakup aparatu do pomiaru gradientu przezwężeniowego oraz częściowej rezerwy wieńcowej.
 2. ponadto Klinika posiada dwa echokardiografy w tym jeden do echokardiografii trójwymiarowej iE 33 firmy Philips, który umożliwia pełny zakres badań  przezklatkowych oraz przezprzełykowych i obciążeniowych.
 3. zestaw do wysiłkowych prób elektrokardiograficznych, zestawy rowerowe do rehabilitacji kardiologicznej, zestawy do odczytywania badań elektrokardiograficznych metodą Holtera, całodobowych pomiarów ciśnienia tętniczego.
 4. OIOK wyposażony jest w aparaturę monitorującą firmy Philips oraz respiratory.
 5. w Pracowni Elektrokardiologii nowoczesna aparatura do ablacji z systemem elektroanatomicznym CARTO XP.

Aparat do ablacji


Osiągnięcia Kliniki – od przeszłości do przyszłości
Lata 1999-2005 to okres przyspieszonego rozwoju kardiologii inwazyjnej, elektrofizjologii, intensywnej opieki kardiologicznej, jak też utworzenia Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii. Ośrodek odnotował w tym czasie liczne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i lecznicze. W Klinice wprowadzono pierwotną angioplastykę jako metodę leczenia świeżego zawału serca (1999), uruchomiono 24-godzinny ostry dyżur kardiologii inwazyjnej (2001), otwarto nowy Oddział Kardiologii Inwazyjnej w bloku „E” (2002), zapoczątkowano prospektywny program wczesnej stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (2002).
 
W 2000 roku zapadła decyzja o utworzeniu w SP CSK oddziału kardiochirugii. Oddział ten otwarty został ostatecznie w 2001 roku jako jednostka wchodząca w skład I Katedry i Kliniki Kardiologii. Kierownictwo Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii objął prof. Kazimierz B. Suwalski.Uruchomienie 24-godzinnego dyżuru kardiologii inwazyjnej oraz własnego oddziału kardiochirurgii umożliwiło Klinice uzyskanie w 2003 roku najwyższego, stopnia referencyjności wśród polskich oddziałów lecznictwa zamkniętego świadczących usługi kardiologiczne.   
   
Kierownik Kliniki - prof. Grzegorz Opolski pełni obecnie funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Prof. Kazimierz Suwalski pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiochirurgii w województwie mazowieckim. Prof. Grzegorz Opolski przewodniczy Radzie Programowej Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2003-2005 -  biuro koordynacyjne tego programu funkcjonuje na terenie SP CSK
w Warszawie. W ramach programu POLKARD, Klinika koordynować będzie również ogólnopolski program oceny Standardu Podstawowej Opieki Kardiologicznej (SPOK), w którym zbadana zostanie jakość leczenia i świadczeń kardiologicznych w podstawowej opiece zdrowotnej (około 50 000 losowo wybranych osób obciążonych ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego ).
  
Zapoczątkowano prospektywny program wczesnej stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (2002). Wynikiem tego programu było m.in. opracowanie własnej, oryginalnej skali stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych – SKALI BANACHA (2005 Polsce). Posiadamy zintegrowaną wewnątrzkliniczną sieć informatyczną, zapewniająca bieżącą archiwizację badań i wypisów.
   
Klinika uczestniczy w rankingach tygodników Wprost, Neesweek i Rzeczpospolitej. Ośrodek zawsze uznawany był za jedną z najlepszych placówek kardiologicznych kraju, uzyskując m.in.: pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu placówek leczących chorobę wieńcową (tygodnik „WPROST” 2002), tytuł najlepszego oddziału kardiologicznego na Mazowszu (dziennik „Rzeczpospolita” 2002), piąte miejsce w rankingu polskich ośrodków kardiologicznych (tygodnik „Newsweek” 2003), piąte miejsce w rankingu najlepszych polskich ośrodków kardiologii inwazyjnej (tygodnik „WPROST” 2003), czwarte miejsce w rankingu najlepszych polskich ośrodków wykonujących zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej (tygodnik „WPROST” 2003).

 

Zdjęcie grupowe personelu kliniki