Apteka Centralna

APTEKA CENTRALNA


p.o. Kierownik: mgr farm. Beata Cytryńska 
ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa
tel. 599-25-32 fax. 599–18-49
Parter  Blok „F”

Struktura organizacyjna

W skład Apteki Centralnej wchodzi Pracownia Żywienia Pozajelitowego.

 

Zakres zadań Apteki Szpitalnej

Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala klinicznego o zróżnicowanym, wieloprofilowym charakterze lecznictwa. Szczegółowym zakresem zadań jest bieżące gospodarowanie asortymentem leków i wyrobów medycznych, których poziom zapasu zapewnia terminową i nieprzerwaną realizację potrzeb lecznictwa. Do innych zadań apteki należy zakup leków, ewidencjonowanie oraz rozliczanie księgowe poszczególnych klinik w tym także rozliczanie bardzo kosztownych procedur wysokospecjalistycznych. Szpital otrzymuje także leki z darów, które są dystrybuowane przez aptekę.

Apteka bierze także  udział w racjonalizowaniu farmakoterapii poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Terapeutycznego i udział w przygotowywaniu i aktualizacji Receptariusza Szpitalnego, a także bierze współudział w prowadzeniu gospodarowania lekami poprzez informację o lekach przekazywanych fachowemu personelowi Szpitala. Apteka uczestniczy w badaniach klinicznych poprzez przygotowanie form recepturowych leków z próbek oraz prowadzenie ewidencji i dokumentacji tych badań. W strukturę apteki wchodzi bardzo istotna Pracownia Żywienia Pozajelitowego przygotowująca „ ex tempore „ preparaty dla pacjentów będących w ciężkim stanie niedożywienia.

Apteka bierze udział w monitorowaniu niepożądanych działań leków poprzez nadzór nad lekami wstrzymywanymi
i wycofanymi z obrotu oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji. Prowadzi także praktyki wakacyjne dla studentów
IV roku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej oraz całoroczne praktyki dla techników farmacji.