Laboratorium Centralne

LABORATORIUM  CENTRALNE


Kierownik : dr hab. n. med. Olga Ciepiela
tel. 599-24-05, 599-10-63, fax. 599-21-04
parter  Blok „C”

z-ca kierownika : dr n. farm. Hanna Zborowska
tel. 599-23-63, fax. 599-23-62
parter  Blok „C”
 

O NAS I O NASZYM SYSTEMIE PRACY

Centralne Laboratorium SP CSK – jest jednym z  największych medycznych laboratoriów diagnostycznych w kraju. Oferuje szerokie spektrum badań rutynowych krwi, moczu oraz płynów z jam ciała, a także badania unikalne. Większość wyników rutynowych jest wydawana w dniu dostarczenia materiału. Laboratorium pracuje w systemie ciągłym 24 godz. na dobę dysponując również w godzinach „ dyżurowych” szerokim panelem badań.  Laboratorium posiada krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości.

Personel

Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej – wszyscy asystenci posiadają przynajmniej I°, a w większości II°  stopień specjalizacji. Wśród personelu z wyższym wykształceniem jest:
3 - dr n. farm., 1 -  dr n. med., 1 -  dr chemii, a także specjalista  wojewódzki ds. diagnostyki laboratoryjnej.


Aparatura

Laboratorium pracuje na w pełni skomputeryzowanej aparaturze pomiarowej, najwyższej klasy. Większość wyników wydawana jest „ on line”, jako bezpośredni wydruk z analizatora. W trakcie wprowadzania jest laboratoryjny system informatyczny.

Personel laboratorium podczas pracyEkran aparatu diagnostycznegoPracownia laboratoryjna
 
 

Wyposażenie aparaturowe, a także przygotowanie merytoryczne personelu umożliwia rozszerzenie zakresu badan w zależności od potrzeb, co w wielu przypadkach może być związane z racjonalizacją postępowania medycznego i przynosić korzyści również ekonomiczne. Jesteśmy gotowi do oznaczeń np. stężeń leków w tym cyklosporyny, szerokiego spektrum parametrów równowagi kwasowo – zasadowej oraz oksymetrii, stężenia receptora transferyny i innych białek specyficznych.


Kontrola jakości

Laboratorium prowadzi kontrolę jakości zgodną z normami międzynarodowymi.


Uczestniczymy w:

 • międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach aparatury i sprzętu
 • badaniach leków, prowadzonych przez Kliniki
 • badaniach wieloośrodkowych prowadzonych przez firmy farmaceutyczne jako tzw. Laboratorium Centralne


Służymy konsultacją w zakresie wpływu /interferencji/ czynników analitycznych i pozaanalitycznych na wyniki badań.
Ze względu na duża liczbę wykonywanych badań Laboratorium utrzymuje koszty na relatywnie niskim poziomie
w odniesieniu do zakresu, dostępności i jakości usług.


Poza funkcją usługową Centralne Laboratorium jest zaangażowane w:

 • szkolenia studentów medycyny, pielęgniarstwa oraz analityki
 • szkolenie podyplomowe w tym kursy i staże specjalizacyjne
 • współpracę naukową z klinikami Akademii Medycznej


Struktura organizacyjna:
W skład Laboratorium Centralnego wchodzą pracownie:

 1. Biochemii
 2. Badań pilnych
 3. Analityki Ogólnej
 4. Płynów Ustrojowych
 5. Hematologii
 6. Układu krzepnięcia
 7. Markerów białkowych
 8. Immunologii  
 9. Badania kału


Zakres badań wykonywanych we krwi, moczu, płynach z jam ciała, kale i innym materiale biologicznym:

 • biochemia z monitorowaniem stężeń leków
 • analityka ogólna
 • markery biologiczne w tym hormony, antygeny i przeciwciała wirusowe, markery nowotworowe, białka ostrej fazy, markery niedokrwistości
 • hematologia
 • immunologia
 • układ krzepnięcia
 • profil lipidowy
 • gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa
 • oksymetria