Praktyki i staże

Zasady odbywania staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego oraz staży kierunkowych do specjalizacji

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym sporządzonym przez pracownika Działu Personalnego – Staże i Szkolenia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady i warunki ich odbywania. Takie porozumienie zostaje podpisane każdorazowo po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.

Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale Personalnym – Staże i szkolenia (blok E, 2 piętro, pokój 2240).

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

 1. poprawnie wypełniony wniosek (dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania), tj.:
  1. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu cząstkowego – zawierający zgodę:
   1. Koordynatora stażu,
   2. Kierownika jednostki lub komórki przyjmującej na staż,
  2. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu kierunkowego – zawierający zgodę:
   1. Kierownika specjalizacji,
   2. Kierownika jednostki lub komórki, w której ma się odbyć staż,
   3. Kierownika jednostki lub komórki kierującej na staż;
 2. dokumenty potwierdzające:
  1. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
  2. posiadanie aktualnych badań lekarskich i szczepienia przeciwko WZW typu B,
  3. odbycie szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż,
  4. prawo wykonywania zawodu.

W przypadku odbywania stażu w podmiocie leczniczym, który wymaga ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), Szpital nie pokrywa kosztów tego ubezpieczenia.

Wniosek złożony po terminie lub nieprawidłowo wypełniony, nie podlega rozpatrzeniu.