Praktyki i staże

Zasady odbywania staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego oraz staży kierunkowych do specjalizacji

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym sporządzonym przez pracownika Działu Personalnego – Staże i Szkolenia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady i warunki ich odbywania. Takie porozumienie zostaje podpisane każdorazowo po uzyskaniu akceptacji Dyrektora.

Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (blok E, 2 piętro).

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

 1. poprawnie wypełniony wniosek oraz zobowiązanie (dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania), tj.:
  1. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu cząstkowego – zawierający zgodę:
   1. Koordynatora stażu,
   2. Kierownika jednostki lub komórki przyjmującej na staż,
  2. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu kierunkowego – zawierający zgodę:
   1. Kierownika specjalizacji,
   2. Kierownika jednostki lub komórki, w której ma się odbyć staż,
   3. Kierownika jednostki lub komórki kierującej na staż;
 2. dokumenty potwierdzające:
  1. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
  2. szczepienie przeciwko WZW typu B,
  3. odbycie szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż,
  4. prawo wykonywania zawodu.
  5. podpisanego zobowiązania lekarza odbywającego staż.
  6. podpisanego załącznika nr 3 - Klauzula informacyjna oraz zgoda.

W przypadku odbywania stażu w podmiocie leczniczym, który wymaga ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), Szpital nie pokrywa kosztów tego ubezpieczenia.

Wniosek złożony po terminie lub nieprawidłowo wypełniony, nie podlega rozpatrzeniu.
 

Zasady odbywania praktyk

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Szpitalem” uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych, w tym praktyk studenckich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej „WUM”, oraz innych uczelni - jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań dydaktycznych WUM. 
 2. Praktyka studencka w Szpitalu może być realizowana na podstawie:
  1. umowy/porozumienia zawartego między Szpitalem a Uczelnią prowadzącą kształcenie
 3. Student na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki zobowiązany jest złożyć poniżej wymienione dokumenty w:
  1. Jednostce lub komórce organizacyjnej (tj. Klinika, Zakład, Oddział itp.), w której Student chciałby odbyć praktykę:
   1. wniosek o praktykę (dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania) celem uzyskania zgody Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej na odbycie stażu w zawartym we wniosku terminie,
   2. obowiązujący program praktyk. 
  2. Dziale Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (blok E, 2 piętro)
   1. podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 3, lit. A, pkt i.,
   2. obowiązujący program praktyk,
   3. skierowanie do odbycia praktyk z Uczelni.
 4. Student zobowiązany jest również złożyć we wskazanym w ust. 3 terminie dokumenty potwierdzające:
  1. objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  2. posiadanie aktualnych badań lekarskich i szczepienia przeciwko WZW typu B.
 5. Komplet Dokumentów należy dostarczać osobiście do Działu Spraw Pracowniczych i Płac - Staże i szkolenia (blok E, 2 piętro).

  Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

 6. Brak dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie praktyki.
 7. Dokumenty złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie podlegają rozpatrzeniu.