Skierowanie do Przychodni Specjalistycznej

Aby zapisać się na wizytę u specjalisty trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Na skierowaniu powinny być następujące informacje:

  • dane osobowe pacjenta

  • nazwisko lekarza kierującego

  • numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego

  • REGON jednostki kierującej

  • kody resortowe jednostki kierującej

  • numer umowy z NFZ

  • dokładna data wystawienia skierowania

  • nazwa poradni specjalistycznej do której pacjent jest kierowany

  • powód skierowania wraz z kodem ICD-10

Skierowania nie są wymagane do poradni ginekologicznej i onkologicznej wymagane jest okazanie aktualnego dokumentu tożsamości z numerem PESEL: dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do Rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od dnia zapisu ( osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub listem poleconym na adres: Rejestracja Przychodni Specjalistycznej SPCSK, Warszawa 02-097, ul Banacha 1a). Niedochowanie terminu tego terminu skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.