Regulamin odwiedzin pacjentów

Regulamin odwiedzin

Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. Pacjent ma prawo do odmowy odwiedzin, informację o tym należy zgłosić Pielęgniarce Dyżurnej.

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie:
  • Sobota, niedziela i święta w godzinach od 9:00 do 19:00.
  • Pozostałe dni w godzinach od 11:00 do 19:00.
 2. W wyjątkowych okolicznościach Kierownik Kliniki lub lekarz dyżurny w porozumieniu z Kierownikiem Kliniki może wyrazić zgodę na całodobowy pobyt osób odwiedzających, jeśli:
  • Pacjent znajduje się w stanie terminalnym,
  • Pacjentem jest dziecko unieruchomione lub wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych.
 3. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo odwiedzać i przebywać z dzieckiem przez całą dobę. Inne osoby mogą odwiedzać dziecko, jeśli zostały upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Ze względu na warunki przebywania w szpitalu innych pacjentów i ich prawo do intymności, pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
 6. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala chorych, a w przypadku Klinik, które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi, także miejsca wydzielone do odwiedzin.
 7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  • Pozostawienia w szatni wierzchnich okryć,
  • Zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu,
  • Zachowania czystości i porządku, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych,
  • Przestrzegania zasad segregacji odpadów oraz zakazu wrzucania odpadów do czerwonych worków,
  • Podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego, szczególnie w odniesieniu do sal z reżimem sanitarnym.
 8. Odwiedzający z podejrzeniem choroby zakaźnej lub pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych nie mogą w żadnym przypadku odwiedzać pacjentów w szpitalu.
 9. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • Przebywania w salach pacjentów podczas obchodów lekarskich i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym oraz w trakcie czynności porządkowych,
  • Przynoszenia i przekazywania pacjentowi produktów spożywczych oraz leków bez zgody lekarza prowadzącego oraz dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu i środków odurzających,
  • Przynoszenia kwiatów oraz przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom,
  • Siadania na łóżkach pacjentów oraz wieszania czegokolwiek na łóżkach i stojakach,
  • Spożywania posiłków i picia gorących napojów w salach chorych oraz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających,
  • Uruchamiania aparatury medycznej, urządzeń i instalacji,
  • Wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika - po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia),
  • Przebywania w innych pomieszczeniach, poza miejscem pobytu pacjenta,
  • Opiekowania i zajmowania się innymi pacjentami poza odwiedzaną osobą,
  • Filmowania i fotografowania osób przebywających w Klinice.
 10. Bez zgody personelu medycznego nie można zabierać pacjentów poza teren Kliniki.
 11. Osoby odwiedzające, niestosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala, nie będą wpuszczane na teren szpitala i mogą być z niego wydalone.
 12. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Szczególne zasady odwiedzin pacjentów w odcinkach intensywnego nadzoru

 1. W Odcinkach Intensywnego Nadzoru dopuszcza się, po uzgodnieniu z lekarzem, odwiedzanie pacjentów w godzinach 11:00-12:00 i 16:00-18:00, z wyjątkiem miejsc o szczególnym reżimie sanitarnym.
 2. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny są możliwe po uzyskaniu zgody Kierownika Kliniki lub lekarza dyżurnego.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, odwiedzający zobowiązani są dodatkowo do:
  • Zdezynfekowania rąk przed wejściem na salę w miejscu wskazanym przez personel,
  • Nie podawania żywności i napojów pacjentom bez zgody personelu medycznego,
  • Pozostawianie chorym tylko niezbędnych przedmiotów (np. przybory toaletowe, miękkie obuwie).
 4. Po zakończonej wizycie należy zdezynfekować ręce w miejscu wskazanym przez personel.
 5. Odwiedzający muszą zastosować się także do innych zaleceń personelu medycznego dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym założenia fartucha ochronnego i ochraniaczy.